Jaaroverzicht 2013 RTV Papendrecht

Operationeel
RTV Papendrecht heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug. Opnieuw een jaar met forse toename van het aantal vrijwillige medewerkers, de start van een bijzonder actieve TV afdeling en spraakmakende radioprogramma’s.
Dankzij de aanschaf van een aantal TV camera’s kunnen nu uitstekende TV programma’s geproduceerd worden. Een enorme verbetering ten opzicht van de eerder beperkingen.

RTV Papendrecht wordt integraal betrokken bij het Drechtsteden project ‘I want to be Famous’. Een samenwerking van ToBe, gemeente Papendrecht, Interval, Theater De Willem en de twee middelbare scholen. Een project dat vanaf oktober 2013 tot april 2014 doorloopt en veel aandacht trekt. De TV uitzendingen en de gekoppelde radioprogramma’s zijn een groot succes.

TV Papendrecht maakt deel uit van de activiteiten van de Zomerpretdagen en verzorgt een compleet sterk interactief programma voor de kinderen.

Tijdens de NL Doet dag legt TV Papendrecht de verschillende vrijwilligersactiviteiten vast en laat de samenleving er kennis mee maken. Papendrecht FM draagt een steen bij door live verslagen van de verschillende activiteiten.

Van de laatste Koninginnedag worden weer TV en radio uitzendingen gemaakt van hoge kwaliteit.
De registratie van Dodenherdenking is voor velen een emotioneel moment dat ook weer uitgebreid wordt vastgelegd.

In opdracht van de dirigent van het Excelsior orkest reist een camera team af naar Frankrijk waar een uitgebreid TV verslag van enkele spectaculaire concerten wordt gemaakt.

In opdracht van de gemeente wordt begonnen met een wekelijks Bouwjournaal. Stap voor stap wordt de voortgang van de werkzaamheden vastgelegd en door een wekelijks journaal zichtbaar gemaakt aan de Papendrechtse kijkers.

In opdracht van de Rabo Bank wordt een uitgebreid TV verslag gemaakt van de Algemene leden Vergadering.

Alweer voor het derde jaar is RTV Papendrecht drie dagen lang aanwezig op de Kerstmarkt. Dit keer ook in de eigen opvallende Locatie Unit, direct naast de grote IJsbaan op de Markt. TV en radio doen uitgebreid verslag van de gebeurtenissen. Met medewerking van Buro W&P kunnen de TV reportages direct ter plaatse gemonteerd en uitgezonden worden wat de actualiteit in hoge mate ten goede komt.

Stage Leer/Werkbedrijf.
Met ingang van 2013 werd RTV Papendrecht officieel geaccrediteerd als Stage Leer/Werk bedrijf Niveau 4 door de accreditatiebedrijven van de grafische industrie GOC en Savantis.

Inmiddels is een nauwe samenwerking opgezet met de regionale toonaangevende grafische opleidingsinstituten Grafisch Lyceum Rotterdam, DaVinci Dordrecht en DaVinci Media Dordrecht.
Vanaf het eerste kwartaal 2013 zijn tot vier studenten als stagiair werkzaam geweest in de TV afdeling van RTV Papendrecht.
Grote voordeel voor TV Papendrecht is de kennisoverdracht tussen stagiairs en TV Papendrecht vrijwilligers. Maar ook dagelijkse beschikbaarheid van de stagiairs komt de actualiteit van met name de nieuwsbulletins ten goede.

Samenwerkingen
Op initiatief van het bestuur van RTV Papendrecht zijn in de eerste helft van 2013 gesprekken gestart met omroepen in de Alblasserwaard KLOK Radio en MerweRTV. Dit mede ook in het licht van de technische ontwikkelingen en de landelijke door OLON en Rijksoverheid gestimuleerde tendens naar meer streekgerichte samenwerking.
De samenwerking tussen de drie omroepen ligt erg voor de hand gezien het gezamenlijke achterland De Alblasserwaard.

De besprekingen zijn gevoerd met de respectievelijke bestuursvoorzitters. Doel is vast te stellen welke vorm een eventuele samenwerking kan aannemen.

Ook nu al wordt vooral op technisch en operationeel vlak samengewerkt. Gespreksonderwerpen zijn dan ook het mogelijk verder vorm geven van samenwerking in die gebieden.
De bestuursvoorzitter van RTV Papendrecht is tot nader order aangewezen als contactpersoon voor OLON in zaken die de ontwikkeling van verdere streekgebonden samenwerking aangaan
Harde afspraak is dat de individualiteit, onafhankelijkheid en eigen signatuur van de betrokken omroepen daarbij onaantastbaar is.

Financieel
De financiële positie van RTV Papendrecht is nog steeds kritisch. Vooralsnog is de aanvraag investeringssubsidie van 2010 niet gehonoreerd en moeten de noodzakelijke investeringen uit de lopende subsidies gefinancierd worden. Die subsidies zijn daarvoor ontoereikend. Een langslepende procedure loopt nog en de uiteindelijke uitslag daarvan moet nog afgewacht worden.

Los daarvan kende de TV afdeling van RTV Papendrecht in 2013 groeiende omzetten door opdrachten van onder anderen Rabo Bank.
Ook in de toekomst is de TV afdeling essentieel voor het genereren van inkomsten

Organisatie
Nog steeds melden vrijwilligers zich aan als medewerker van RTV Papendrecht. De groeiende reputatie van de omroep heeft ook tot gevolg dat steeds meer kandidaten met een professionele achtergrond zich melden. Inmiddels kent met name het TV team vier professionele medewerkers. Dit is weer terug te zien in de toenemende kwaliteit van de producties. De professionals geven ook intern workshops voor camera bedieningen en video montage

RTV Papendrecht stelt zich als doel als springplank voor studenten en jonge professionals te fungeren. De eerste resultaten weerden al geboekt door het in contact brengen van studenten met bedrijven waar en aanstelling uit volgde.
In een tweede geval kon een studente ingeschreven worden dankzij het feit dat zij bij de zowel de nieuwsredactie als de TV afdeling al zeer actief was.

Het bestuur van RTV Papendrecht onderging een kleine wijzing in samenstellingen door vervanging van de penningmeester..

Techniek
Belangrijkste struikelblok blijft nog steeds het feit dat TV Papendrecht alleen analoog kan uitzenden. Gezien de grote mate van digitalisering van het Papendrechtse TV aanbod (ca. 80 %) wordt slechts een klein deel van de Papendrechtse samenleving bereikt.
De OLON, Overkoepelende Organisatie Lokale Omroepen, heeft een techniek ontwikkeld die ook lokale omroepen in staat stelt het media aanbod digitaal aan te bieden. De kosten daarvan zijn echter behoorlijk en financiering is nog niet duidelijk.

Toekomstige ontwikkelingen
De aanleg en exploitatie van de lineaire digitale distributie is essentieel voor de verdere toekomst.

Binnen het kader van de landelijke ontwikkelingen zal de samenwerking tussen lokale omroepen een factor zijn.

Belangrijkste struikelblok is de financieel factor. RTV Papendrecht heeft in de korte tijd van haar bestaan nog niet de gelegenheid gehad goede reserves op te bouwen omdat elk middel aan de inrichting, verbouwingen en uitrusting van de studio’s van de volledig nieuwe lokale omroep besteed moest worden. Een ook dat traject is nog niet klaar. Tegelijkertijd moet rekening gehouden met het uitvallen van apparatuur omdat omwille van kostenbesparing in een aantal gevallen gebruikte apparatuur werd aangeschaft. Die voldoet vooralsnog uitstekend maar er moet met beperkte levensduur rekening gehouden worden.

Samenvatting
RTV Papendrecht mag zich inmiddels verheugen in een uitstekende reputatie. Steeds vaker komen uit de samenleving initiatieven van inwoners voor programma’s of verzoek om aandacht te besteden aan maatschappelijke onderwerpen. De aanwezigheid van TV en radio verslaggevers is voor inwoners een haast onverbrekelijk onderdeel van evenementen en gebeurtenissen. Met het bedrijfsleven worden goede contacten onderhouden.

Het bestuur heeft alle vertrouwen in de grote betrokkenheid van de tientallen medewerkers.
Het bestuur spreekt de hoop uit dat de inspanningen van het RTV Papendrecht vrijwilligersteam en betrouwbare continuïteit te wachten staat.

RTV Papendrecht
C. A. Wijmans
Voorzitter