Bibliotheekdienstverlening ernstig bedreigd

0
839

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht heeft een forse bezuiniging aangekondigd op het subsidiebudget van de bibliotheek. De Bibliotheek AanZet reageert geschokt op de maatregel. “Met deze mate van bezuinigingen wordt het voortbestaan van de bibliotheek in Papendrecht ernstig bedreigd”, aldus Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van Bibliotheek AanZet.

“Er is geen gemeente in Nederland die zo’n laag subsidiebedrag per inwoner betaalt voor de dienstverlening van het bibliotheekwerk”, aldus Kesseler. Als de voorstellen door de gemeenteraad worden overgenomen betekent dat binnen vier jaar tijd een structurele bezuiniging van 35% op de totale subsidie. ,,Wij wisten uiteraard van de aangekondigde bezuinigingen en van het grote structurele tekort op de gemeentebegroting. Echter, de hoogte van het bedrag is aanzienlijk hoger dan wij hadden voorzien. Tevens missen we de onderbouwing. Uiteraard gaan we hierover graag constructief met het College in gesprek. En ga ik er vanuit dat wij hen kunnen overtuigen van de ongewenste gevolgen die samenhangen met een dergelijk besluit.’’

Kesseler vervolgt: “Juist de inwoners van Papendrecht worden door een bezuiniging hard geraakt. Met 7.924 leden (waarvan 4.049 jeugdleden) en voor de corona-uitbraak gemiddeld zo’n 100.000 bezoekers per jaar, maakt een groot deel van de inwoners van Papendrecht gebruik van de brede educatieve en culturele dienstverlening van de bibliotheek. En levert de bibliotheek via haar collectie, programmering en lokale samenwerkingen een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van taal- en digivaardigheden. De vorig jaar gepresenteerde regionale aanpak laaggeletterdheid Drechtsteden, met de bibliotheek als belangrijke aanjager, benadrukt de noodzaak van een sluitende aanpak rondom laaggeletterdheid.”

Kesseler wordt gesteund door professor Maurice de Greef, leerstoelhouder van de UNESCO leerstoel aan de Vrije Universiteit Brussel en expert op het gebied van laaggeletterdheid. Hij benadrukt de economische en sociale gevolgen van een dergelijke ingrijpende bezuiniging op de bibliotheek: “Door een structurele voorziening voor de aanpak van laaggeletterdheid zien we dat veel inwoners een betere plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt krijgen. 40-60% van de deelnemers krijgt een betere ervaren gezondheid en is actiever in de omgeving. Een derde gaat een baan zoeken of functioneert beter op de arbeidsmarkt. Op de langere termijn zien we dat arbeidsproductiviteit omhoog gaat en kosten van gezondheidszorg dalen.”

De Bibliotheek AanZet voert haar taak uit op basis van vijf wettelijke kernfuncties: het ter beschikking stellen van informatie, bieden van ontwikkeling en educatie, leesbevordering, ontmoeting en debat, kennismaking met kunst en cultuur. In het vorig jaar opgestelde Bibliotheekconvenant, tot stand gekomen in samenwerking met de gemeentes (VNG), worden de urgentie van drie maatschappelijke opgaven beschreven: de geletterde samenleving, participatie en een leven lang ontwikkelen.