20.6 C
Papendrecht
maandag 17 juni 2024

Privacybeleid

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.rtvpapendrecht.nl

‘Stichting RTV Papendrecht’ verder te noemen RTV Papendrecht, verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RTV Papendrecht.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Voorbeelden zijn een adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt RTV Papendrecht persoonsgegevens?

RTV Papendrecht verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers en stagiairs van de omroep
  • Bezoekers van de studio
  • Mensen die op beeld- en/of geluidsfragmenten te zien/horen zijn.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  • Vrienden en donateurs van de omroep

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

‘Stichting RTV Papendrecht’ is verantwoordelijk voor de door haar verwerkte persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt RTV Papendrecht persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger wilt worden van RTV Papendrecht, een stage wilt lopen binnen de organisatie, ons wilt steunen als vriend of donateur, medewerking verleent aan een programma van RTV Papendrecht of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger, donateur, vriend, of anderzins.  Eenmaal een relatie aangegaan met RTV Papendrecht, willen wij u natuurlijk goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Ook kunnen wij van uw gegevens gebruik maken om contact met u op te nemen met promotie-/ marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u vanuit de bestaande relatie te bewegen donateur/vriend van de omroep te worden of u te informeren over aanstaande evenementen. Vanuit praktisch oogpunt zijn gegevens ook nodig voor het verwerken van administratieve processen rondom donateurschap, statistische analyses, enzovoorts. Een bijzondere noemer zijn de beelden en geluiden waarop u te zien of te horen bent, RTV Papendrecht kan haar maatschappelijke functie niet vervullen zonder deze persoonsgegevens. Deze beelden en geluiden kunnen worden gebruikt ter ondersteuning, vulling en promotie van de programmering van de omroep.

Verwerkt RTV Papendrecht ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. RTV Papendrecht verwerkt deze gegevens niet. Mocht dat in de toekomst wel voorkomen, dan is het incidenteel en alleen als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of op uw uitdrukkelijk verzoek. In dat laatste geval zal RTV Papendrecht deze gegevens alleen verwerken als dat absoluut noodzakelijk is voor onze dienstverlening. RTV Papendrecht controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat RTV Papendrecht met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en wel niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

RTV Papendrecht wijst binnen de afdelingen personen aan, die gelet hun functie binnen de omroep toegang moeten hebben tot uw gegevens. Leidraad is hierbij, dat enkel die gegevens getoond worden die nodig zijn voor het ten uitvoering brengen van de functie. Zo zal een redactielid toegang hebben tot redactionele gegevens, die voor een cameraman niet beschikbaar zijn.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Nee, RTV Papendrecht zal gegevens alleen uitwisselen wanneer het in relatie staat met het doel. Zo zal bijvoorbeeld in het geval dat cameraman X een item gaat maken bij evenement van organisatie Y, de gegevens wel worden uitgewisseld, zodat men elkaar op de hoogte kan houden van praktische zaken zoals vertragingen. RTV Papendrecht zal echter nooit gegevens uitwisselen met organisatie Y zonder deze relatie en wanneer het uitwisselen niets te maken heeft met het ten uitvoering brengen van de taken van de vrijwilliger.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De gegevens worden in ieder geval zo lang de overeenkomst duurt of in het geval van beëindigen van de relatie voor een periode van maximaal vijf jaar bewaard. Vanuit de wetgever zijn wij eraan gehouden dat wij als publieke omroep ons beeld- en geluidsmateriaal voor minimaal 4 weken moeten bewaren. Beeld- en geluidsmaterialen vormen binnen RTV Papendrecht een bijzondere categorie, deze kennen immers archiefwaarde en zullen daarom voor onbepaalde tijd bewaard blijven, tenzij u een verzoek indient deze gegevens te verwijderen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is RTV Papendrecht gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Deze regels stellen dat u inzage moet kunnen hebben in uw gegevens, het recht heeft om deze te wijzigen en voorwaarden mag stellen aan het gebruik ervan.

Kan ik zien welke gegevens RTV Papendrecht van mij verwerkt?

Jazeker. Uw gegevens zijn op te vragen bij het secretariaat van RTV Papendrecht.

Kan ik mijn gegevens laten wijzigen?

Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@rtvpapendrecht.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door RTV Papendrecht kunt u terecht bij het secretariaat via info@rtvpapendrecht.nl

RTV Papendrecht moet u erop wijzen dat indien klachten niet naar uw tevredenheid worden behandeld, u zich kunt richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Op deze website kunt u terecht voor vragen en meer informatie over de te nemen stappen.

Wijzigingen privacy beleid

RTV Papendrecht houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, binnen de kaders van de geldende wetgeving. Het verdient aanbeveling om voor het betreden van het gebouw, het gebruiken van de site of elke andere vorm van medewerking het privacy statement te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit statement raadplegen via https://www.rtvpapendrecht.nl/privacybeleid-2/