Vragen over prijs oude bibliotheek

0
610

PAPENDRECHT – D66 en Onafhankelijk Papendrecht (OP) hebben naar aanleiding van de verkoopprijs van het gebouw van de voormalige bibliotheek vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Volgens de Raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2021 wordt dat gebouw aan de Markt 2 voor € 100.000 verkocht aan Woonkracht 10. Dit is ruim € 600.000 onder de huidige boekwaarde en waarschijnlijk nog meer onder de marktwaarde. In feite krijgt hiermee een marktpartij een schenking van de gemeente van meer dan € 600.000.

D66 en OP hebben hierover de volgende technische vragen:
1. Kunnen we een recent taxatierapport van een beëdigd taxateur van het gebouw Markt 2 ontvangen?
2. Voldoet deze transactie aan de Europese regels voor het vrije verkeer (verdrag Europese unie, artikel 101, 1957)?
3. En als er geen sprake is van vrij verkeer; wordt bij deze koopovereenkomst voldaan aan de Europese regels voor staatssteun, aangezien Woonkracht 10 een korting krijgt van meer dan € 600.000? Indien het geen staatssteun is, kunt u onderbouwen/aantonen waarom dit geen staatsteun is?
4. Bij de koopovereenkomst Markt 2 gaat het om “de plint” van het gebouw. Om hoeveel m2 verhuurbaar vloeroppervlakte gaat het hier?
5. Wat was de vraagprijs aan supermarkt de Aldi en/of wat was het maximale bod van hen tijdens de lopende onderhandelingen over vestiging van een supermarkt in het pand?
6. Wat was het bedrag dat is gevraagd aan de heer R. Korteland van rijwielhandel Korteland, om hoeveel m² ging dit en wat was hij bereid te betalen?
7. Hoe wordt het verschil in boekwaarde en verkoopwaarde verwerkt in de administratie?
a. Op welke datum staat de verkooptransactie gepland?
b. Wat is per deze datum de geraamde boekwaarde en geraamde verkoopwaarde?
c. Ten laste van welk taakveld in de begroting wordt het bedrag, zijnde het verschil tussen de onder 7b genoemde boekwaarde en verkoopwaarde geboekt?
d. Is dit bedrag in de begroting onder het betreffende taakveld opgenomen?
e. Kan dit bedrag onder het betreffende taakveld worden opgevangen binnen de door de raad geaccordeerde begroting?
f. Wordt dit bedrag, of een deel van dit bedrag onttrokken aan de algemene reserve?
g. Valt het besluit dat door het college is genomen onder het budgetrecht van de raad?

In de commissie Ruimte van 31 maart jl. heeft wethouder Jansen aangegeven dat de koopovereenkomst binnen twee weken wordt ondertekend. De fracties van D66 en Onafhankelijk Papendrecht gaan er vanuit dat ruim voor de ondertekening van de koopovereenkomst bovenstaande vragen worden beantwoord, zodat de raad zich een oordeel kan vormen voordat er onomkeerbare handelingen zijn verricht.