Drechtsteden en duurzame energie

0
706

DRECHTSTEDEN – De regio Drechtsteden publiceert vandaag de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden 1.0. In de RES 1.0 beschrijft elke energieregio de eigen keuzes en afwegingen in relatie tot de energietransitie. In de Drechtsteden wil men een bijdrage van 0,37 terawattuur (TWh) leveren aan de landelijke opgave om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en 12.000-25.000 woningequivalenten (WEQ) van de landelijke opgave van 1.5 miljoen WEQ aardgasvrij maken.Woningequivalent (WEQ) is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om een gemiddelde Nederlandse woning van ruimteverwarming en warm water te voorzien.

Men kiest ervoor om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken door zon op daken. Met zon op daken alleen is dit niet voldoende. Daarom wil men opwekking van zonne-energie in restruimten (o.a. spoor- en wegbermen, op (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen) onder strikte voorwaarden en criteria toestaan. Ook hebben de gesprekken met de samenleving en landschappelijke en technische onderzoeken geleid tot vier uitwerkingsgebieden (zie afbeelding 18 uit de RES 1.0) waar de betreffende gemeenten grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit door zon en wind onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan.

Men streeft in de Drechtsteden naar een energietransitie waar de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Het is voor belangrijk om, op basis van een gedegen analyse, keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.

“In het proces naar de RES 1.0 is door middel van een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe men tot een realistisch en gedragen bod kan komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van de regio, maar ook bij de wensen en ideeën van de inwoners. Het doel was steeds om wederzijds begrip te creëren voor elkaars standpunten en ideeën voor de te nemen stappen in de komende periode,” aldus Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder energietransitie Drechtsteden.

Het regionale proces waarin de RES 1.0 is opgesteld is, is bijna afgerond. Als laatste zijn nu de zeven gemeenteraden, Algemeen Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten aan zet. De RES 1.0 is aangeboden ter besluitvorming. Het is de verwachting dat voor het zomerreces 2021 een besluit is genomen door de tien overheidsorganen.

De plannen uit de RES 1.0 kunnen pas worden uitgevoerd nadat deze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en de regels voor de leefomgeving. Na het regionale proces waarin de RES 1.0 is vastgesteld, volgt daarom nog een lokaal proces om de plannen in de lokale omgevingsvisies en programma’s vast te leggen. Pas hierna kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project.

Lees de volledige RES 1.0 op: www.drechtstedenenergie.nl/res