Verkeersveiligheidsmaatregelen bij Andoornlaan en rotonde

0
604

PAPENDRECHT – De gemeente Papendrecht treft op twee locaties maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat om de (fiets)oversteek Andoornlaan en de rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg. De aanleiding voor de maatregelen zijn de bevindingen in een verkeersveiligheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Kees de Ruijter (wethouder verkeer): “Verkeersveiligheid heeft onze continue aandacht. Dit doen we door kruispunten zo overzichtelijk en logisch mogelijk in te richten, en te blijven monitoren hoe het gaat. Met verkeersveiligheidscampagnes laten we zien welke verantwoordelijkheid bij de fietser en automobilist ligt. Want verkeersveiligheid maken we met elkaar. Het is goed om te zien dat ook scholen dit onder de aandacht houden, met acties als school op seef, MONO, verkeershelden en natuurlijk het nationaal verkeersexamen.”

Wat is een verkeersveiligheidsaudit?
Er is er een verkeersschouw gehouden in zowel de ochtend- als avondspits. Dat betekent dat ter plaatse wordt gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. In een verkeersveiligheidsaudit worden de ongevallengegevens van de afgelopen jaren geanalyseerd. Tot slot is er getoetst of de inrichting van de verkeerssituatie voldoet aan de richtlijnen van het landelijke kennisplatform voor infrastructuur: CROW.
De verkeersanalyse is uitgevoerd door een extern bureau en richtte zich op twee plekken in de gemeente. Deze twee locaties, Andoornlaan en de Burgemeester Keijzerweg, zijn voor Papendrechters bekend als drukke punten. Dit sluit ook aan bij de aandacht voor verkeersveiligheid die er de afgelopen periode was in de gemeenteraad.

Andoornlaan
Uit het onderzoek blijkt dat de inrichting van de Andoornlaan ter hoogte van de oversteekplaats beter kan. De oorzaak lijkt te liggen bij overstekende fietsers, en de schrikreactie daarop bij automobilisten. Daarom worden er dit jaar extra maatregelen getroffen om de zichtbaarheid van de oversteekplaats te vergroten. Er komt een fietssilhouet aan beide zijden van de weg. De lichtintensiteit van de lichtmast bij de oversteek wordt verhoogd. Een vergelijkbare lichtkleur en –intensiteit worden ook toegepast in de onderdoorgang van de N3 zodat dit aansluit bij de rest van het wegvak van de Andoornlaan. Binnen nu en 2 jaar is het idee om de oversteekplaats in oostelijke richting te verplaatsen en een middengeleider aan te brengen. Dit zorgt voor meer overzicht, en lagere snelheid van auto’s.

Rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg
Ook de bevindingen in de analyse van de rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg hebben alles te maken met zichtbaarheid. De afstand tussen fietspad en rijbaan en de wachtrijen op drukke momenten hebben daar alles mee te maken. In het onderzoek komt naar voren dat ongevallen plaats vinden tussen een fietser en automobilist, en dat geldt in nagenoeg alle gevallen. De maatregelen op de korte termijn zijn dan ook gericht op zichtbaarheid en overzicht. Aankomend jaar komen er 4 extra lichtmasten, onderbordjes met de tekst “uitgezonderd fietsen” onder de verkeersborden op het middeneiland van de rotonde en onderborden over de rijrichting van de fietsers. Daarnaast gaat deze (ervaren) onveiligheid over gedrag van weggebruikers. Om die reden zet de gemeente óók in op bewustwording bij automobilisten en fietsers, waaronder scholieren.

Op de langere termijn (tot 5 jaar) denkt de gemeente aan extra maatregelen die de verkeersveiligheid verder vergroten. Dit zijn maatregelen die vooral gericht zijn op het verminderen van het aantal conflicten tussen fietsers en automobilisten. Het idee is dat fietspaden dichterbij de rotonde gelegd worden, dat het fietsverkeer in één richting over de rotonde gaat rijden, met uitzondering van zuidelijk oversteek. Deze blijft dus in twee richtingen beschikbaar en wordt verhoogd aangelegd.

Kosten
De kosten voor de maatregelen op korte termijn worden gedekt in de lopende begroting. De kosten voor de lange(re) termijn zijn voor de Andoornlaan 150.000 euro, voor de rotonde Burgemeester Keijzerweg-Veerweg 500.00 euro. In de loop van dit jaar stuurt het college de gemeenteraad een raadsvoorstel over de kosten voor de rotonde. In afwachting van de ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden komt de Andoornlaan ook aan bod in dat raadsvoorstel.

Verkeersveiligheidscampagne
In mei vond de start van de campagne “Let op elkaar” plaats bij de rotonde van de Burgemeester Keijzerweg. Het doel van de campagne is weggebruikers te wijzen op het belang van oogcontact én snelheid te matigen. Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Nationale Politie, Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), met als doel: maak een punt van nul. De campagne krijgt later dit jaar een vervolg, om de aandacht voor verkeersveiligheid vast te houden.

Bron en foto: gemeente Papendrecht