Haalbaarheidsonderzoek huisvesting v.o. afgerond

0
440

PAPENDRECHT – Het college van B&W heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd over de nieuwe huisvesting voor beide middelbare scholen in Papendrecht. Het voorstel is om alle leerwegen van CSG De Lage Waard gezamenlijk te vestigen aan de Vijzellaan. Alle leerwegen van het Willem de Zwijger blijven op de locatie Van der Palmstraat. Beide scholen krijgen een eigen sportgebouw. Uit een onderzoek dat Synarchis in opdracht van de gemeente deed, blijkt dat dit het meest aantrekkelijke scenario is om uit te werken in een nadere projectfase. Dit is in het haalbaarheidsonderzoek scenario 2, getiteld “Twee keer één”.

Het doel is om te zorgen dat er een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Papendrecht blijft. Kees de Ruijter (wethouder onderwijs): “Het is onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de scholen. Daarnaast vinden we het fijn dat jongeren in en om Papendrecht hier naar school kunnen gaan.”

Draagvlak
Er is gesproken met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het draagvlak voor nieuwbouw en het behoud van het voortgezet onderwijs als belangrijke voorziening voor het dorp is groot. De doorslag voor de keuze om beide middelbare scholen hun eigen plek te geven, wordt ingegeven door ruimtelijk en onderwijskundig perspectief. Nieuwbouw voor de middelbare scholen maakt dat er ook nieuwe moderne, multifunctionele sportvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden, waar sportverenigingen buiten schooltijd gebruik van kunnen maken.

Kansengelijkheid
Het onderzoek is in nauw overleg met de schoolbesturen gedaan. De middelbare scholen hechten belang aan behoud van eigen identiteit, kleinschaligheid en ruimte voor praktische uitwerking van de eigen onderwijsvisie. Hiermee blijft de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen gewaarborgd. Ook kansengelijkheid vinden beide scholen belangrijk. Daarom hebben zij een sterke voorkeur voor eigen gebouwen waarin leerlingen van alle niveaus dicht bij elkaar in de buurt zijn of blijven. Dit sluit aan bij het advies van onderwijsorganisaties en wetenschappelijk onderzoek om leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden niet te scheiden, maar te mengen.

Gesprekken in de buurt
In juli vonden er inloopmomenten plaats in de schoolgebouwen van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard. Omwonenden en andere belangstellenden gingen daar in gesprek over de verschillende scenario’s.

Kees de Ruijter (wethouder onderwijs) vertelt over de inloopmomenten: “Veel mensen die ik sprak gaven aan de middelbare scholen als fijne buur te beschouwen. Ze vinden het prima als de scholen op de huidige locaties blijven. Naar de toekomst toe vroegen omwonenden aandacht voor verkeer, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Dat zijn begrijpelijke vragen, waar we ook in een latere projectfase weer over in gesprek gaan met elkaar.”
Iedereen die meer wil weten over dit project, kan een kijkje nemen op: papendrecht.nl/huisvestingvo

Wonen
Het besluit om nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen, biedt op allerlei vlakken kansen voor Papendrecht. Uit onderzoek van Synarchis blijkt dat er voldoende plaats is voor het realiseren van groen en woningbouw.

Hoe gaat het verder
In deze fase gaat het alleen nog om het aanwijzen van de locaties. De inpassing van de school- en sportgebouwen kan nog op veel verschillende manieren. Als de gemeenteraad een voorkeursscenario aanwijst, komt er een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp waarin aandacht is voor duurzaamheid, groen en water. Daarnaast komt er een dekkingsplan waarin staat hoeveel de ontwikkeling gaat kosten en hoe dat betaald kan worden. Dat wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd.

De commissie Samenleving vergadert donderdag 16 september over het voorstel.