Projecten duurzame scheepvaart in Drechtsteden krijgen subsidie

0
603

Foto: aangeleverd
DRECHTSTEDEN – Twee grote projecten in de regio Drechtsteden-Gorinchem hebben succesvol subsidies binnengehaald uit het R&D mobiliteitsfonds van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Het gaat in totaal om 48,5 miljoen euro voor de innovatieve projecten MENENS en SH2IPDRIVE. Beide richten zich op duurzame scheepvaart, respectievelijk voor de toepassing van methanol en waterstof. Wethouder Maarten Burggraaf (economie) van Dordrecht is opgetogen over de subsidie, maar ook over de erkenning voor de Drechtsteden als maritieme regio. “Dankzij de regiodeal investeren we nu in ‘business developers’ waardoor we substantiële subsidies naar de regio hebben kunnen halen.”

Na de geslaagde regiodeal met het Rijk in 2020 waarnaar Burggraaf verwijst, heeft de regio Dordrecht- Gorinchem geïnvesteerd in drie pijlers: Human Capital, Dynamische Oevers en Toegepaste Innovatie. Twee thema’s van de pijler Toegepaste Innovatie (Roadmap Duurzaam Varen en Roadmap Delta Technologie) hebben nu dus subsidies van respectievelijk 24,3 miljoen euro voor MENENS en 24,2 miljoen euro voor SH2IPDRIVE binnengehaald.

Van diesel naar methanol
Het project MENENS (Methanol Energiestap Naar een Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) richt zich op de vervanging van diesel door methanol. Deze toepassing heeft veel steun van de internationale maritieme sector en is de meest haalbare optie voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De subsidie is bestemd voor een breed consortium van 22 partijen uit de Nederlandse maritieme sector: van reder tot ontwerper, van scheepsbouwer tot toeleverancier. Vanuit de Roadmap Delta Technology is het samenwerkingsverband Zero Emission Dredging HUB aangesloten. Het streven is emissieloos baggeren in 2030. Deelnemende bedrijven zijn Boskalis, Van Oord, Damen en IHC en regionale promotie- en acquisitie organisatie Deal Drecht Cities.

“Varen op methanol geeft mogelijkheden voor zeer forse CO2-reductie”, aldus business developer Arjen de Jong. “Het kan toegepast worden bij een grote variatie van schepen zoals in de jachtbouw, offshore werkschepen en baggerschepen. Met deze ontwikkeling willen we de uitstootvrije scheepvaart versnellen. Dit technologisch hoogstaand project creëert een sterke basis voor onze doelstelling om emissieloos te kunnen baggeren in 2030.”

Verduurzaming binnenvaart
Het project SH2IPDRIVE (Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives) is een ambitieus innovatieproject van 25 partijen. In het project werken veel verschillen partijen samen, zoals alle Nederlandse technische universiteiten, TNO, Shell, scheepswerven en innovatieve toeleveranciers zoals Koedood Marine Group. Binnenvaart-innovator Future Proof Shipping is penvoerder. Het project wordt ondersteund door de Roadmap Duurzaam Varen. Het doel is om de introductie van waterstof als alternatieve en kosteneffectieve energiedrager te versnellen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar bunker- en opslagsystemen, scheepsontwerp, veiligheid en doorontwikkeling van brandstofcellen. “Met dit project komt de verduurzaming van met name de binnenvaart in een stroomversnelling”, aldus business developer Hedi Visscher. “De samenwerking van deze verschillende partijen is niet altijd vanzelfsprekend en daarom ook heel bijzonder.”

In 2022 komen de eerste schepen met waterstof al in de vaart, en volgens Hedi Visscher zullen in de aankomende vier jaar steeds meer oplossingen concreet zichtbaar worden. “Bijvoorbeeld als het gaat om opslag van waterstof, hoe en waar er gebunkerd kan worden, hoe het optimaal veilig kan en natuurlijk wat het effect zal zijn op het scheepsontwerp.”

Economische kansen
Wethouder Maarten Burggraaf ziet in deze ontwikkelingen ook belangrijke economische kansen voor de regio Drechtsteden-Gorinchem. “We hebben bedrijven die innovaties ontwikkelen en die we ook buiten Nederland kunnen aanbieden. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid.”

Burggraaf prijst dan ook de deelnemende bedrijven en de ondersteuning vanuit de roadmaps. “Het is geweldig dat we in onze regio bedrijven hebben die in de maritieme sector de kennis en kwaliteiten hebben om vernieuwende oplossingen te realiseren. Deze duurzame ontwikkelingen zijn zeker ook belangrijk voor het klimaat en voor het behalen van onze maatschappelijke doelstellingen.”