‘Rijnmond kiest’ vanavond in Papendrecht

0
994

PAPENDRECHT – Waar in Papendrecht kunnen er nog huizen worden gebouwd en voor wie? Wat moet er gebeuren met de gebouwen van de voortgezet onderwijsscholen in de gemeente? En hoe staat het met de energietransitie? De lijsttrekkers van de deelnemende Papendrechtse politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart staan maandagavond tegenover elkaar in een debat, georganiseerd door Rijnmond en RTV Papendrecht.

Het debat is maandagavond tussen 18:00 uur en 19:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond, Papendrecht FM, TV Papendrecht en Rijnmond.nl.

De partijen in het kort:

PAB
Het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) wil geen windmolens of zonneweides op Papendrechts grondgebied. De partij vindt dat het Rijk woningeigenaren met subsidie tegemoet moet komen en de gemeente geld moet geven om al het werk te kunnen doen wat met de energietransitie te maken heeft. De partij wil verder dat er blijvend gelobbyd wordt voor genoeg geld voor de jeugdzorg.

PAB is voor behoud van het theater, de bibliotheek, kinderboerderij en de volksuniversiteit. Ook moet er meer geld worden gestoken in het onderhoud van de openbare ruimte. De partij noemt Papendrecht een behoorlijk veilige gemeente, maar stelt wel dat veiligheid en openbare orde een prioriteit moeten blijven van het gemeentelijk beleid. Cameratoezicht op onveilige punten zoals het tunneltje onder de N3 is bespreekbaar, aldus PAB. De lokale partij is verder voor betaalbare nieuwe gebouwen van de twee voortgezet onderwijsscholen.

CDA
“Papendrecht is voor de tieners tot 18 jaar te saai”, zegt het CDA Papendrecht in hun verkiezingsprogramma. De gemeente moet actiever luisteren naar wat zij willen, aldus de partij. Een gezellig centrum en het stimuleren van kleine festivals, exposities en optredens vindt het CDA belangrijk.
Net als alle andere partijen wil het CDA dat er voldoende huizen beschikbaar zijn voor alle inwoners. Maar woningbouw ten noorden van de A15 is voor de partij geen optie, omdat dit gebied beter benut moet worden voor recreatie, sport en toerisme. Het opkopen van woningen om vervolgens door te verhuren moet krachtig worden tegengegaan.

De scholen van het voortgezet onderwijs moeten volgens het CDA aantrekkelijk zijn voor de inwoners van Papendrecht en van omliggende gemeenten. De partij is dan ook voor vernieuwing voor De Lage Waard en het Willem de Zwijger College. Het CDA is daarnaast voor een lightrailverbinding met Rotterdam en ziet graag dat elektrisch deelvervoer in het dorp mogelijk wordt.

VVD
De VVD in Papendrecht zegt dat de beschikbare ruimte in Papendrecht beperkt is en dat hier slim mee om moet worden gegaan. Bouwen voor starters en jonge gezinnen is de prioriteit. Natuur is belangrijk en verdient bescherming, maar de VVD blijft kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is. “Het herinrichten van reeds bestaande locaties om en langs het water biedt kansen voor bijzonder wonen en ondernemen. Waterwoningen zijn ook een optie.”

Een energieneutraal Papendrecht in 2050 is het streven van de VVD. Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, moeten bewoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. De partij is tegen windmolens.
Als het aan de VVD ligt, wordt een deel van de Vriesenpolder ontwikkeld met duurzame sport- en recreatiemogelijkheden, zoals een natuurspeeltuin, fietscrossbaan en bijvoorbeeld een bootcampparcours. Met goede infrastructuur, een openluchttheater en passende horeca. “Het op deze manier inrichten van dit gebied zorgt ervoor dat deze ruimte in de toekomst niet volgebouwd zal worden met windmolens of grootschalige massale woningbouw”, aldus de VVD.

ChristenUnie
De ChristenUnie wil dat er een evenredige verdeling komt van goedkopere en duurdere woningen in Papendrecht. De partij wil onder meer ‘co-housing’ stimuleren, een woonvorm waarbij jongeren en ouderen, mensen met een zorgbehoefte of statushouders samenwonen, met gemeenschappelijke ruimtes en voldoende begeleiding. Net als voor het CDA wil de ChristenUnie een groene invulling voor het gebied ten noorden van de A15.

De partij wil duurzaam bouwen stimuleren. Nieuwbouw moet gasloos gebouwd worden. De partij is een voorstander van zonnepanelen en stemt in met een zonnepark, als dit niet evenredig groot is. Over windmolens zijn ze kritisch. De ChristenUnie vindt het belangrijk voor de toekomst van Papendrecht dat de twee voortgezet-onderwijsscholen behouden blijven. De partij is voor nieuwbouw van deze scholen.

D66
Om de woningnood te verminderen, wil D66 in Papendrecht tijdelijke woningen toestaan op plekken waar permanente woningbouw niet mogelijk is. Ook zou in het centrum hoger en compacter gebouwd moeten worden en moeten de wettelijke mogelijkheden benut worden om te voorkomen dat beleggers huizen opkopen in Papendrecht.

D66 noemt een lightrailverbinding tussen Papendrecht en Rotterdam nu niet haalbaar (te weinig animo en te duur), maar wil wel verbeterde fietsroutes en het vervoer over water uitbreiden om files terug te dringen. Zo moet er een experiment starten met watertaxi’s.

Volgens D66 zijn er twee opties voor de gebouwen van de voortgezet onderwijsscholen: of alles nieuw, of groot onderhoud uitvoeren. D66 kiest na onderzoek voor de beste en meest betaalbare optie. De partij wil ook voldoende geld overhouden voor andere belangrijke zaken zoals cultuur, sport, zorg en groenonderhoud.

SGP
Papendrecht kan aan de zuidkant van de A15 geen nieuwe wijken meer realiseren. Als het aan de SGP (en veel andere partijen in Papendrecht) ligt, is de noordkant van de A15 bestemd voor groen. En de woningnood dan? SGP stelt dat er slim omgegaan moet worden met de ruimte die er is en pleit onder meer voor inbreiding. De partij zegt daarbij wel dat er grenzen zijn aan hoe hoog er gebouwd kan worden. Nieuwe woningen moeten bestemd zijn voor starters en senioren met een kleinere beurs, omdat er volgens de partij de laatste tijd meer is gebouwd in het duurdere segment.

De afvalverwerking in het dorp moet beter, vindt de SGP. Afval scheiden moet gestimuleerd worden door het zogeheten diftar-systeem, waarbij mensen betalen voor het afval dat ze weggooien. Ofwel: de vervuiler betaalt. De SGP vindt daarbij wel solidariteit van belang; gezinnen moeten hun lasten wel op kunnen blijven brengen. De gemeente Papendrecht moet verder zelf het goede voorbeeld geven wat betreft duurzaamheid door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. De partij is tegen windmolens, maar ziet wel kansen voor zonnepanelen op daken.

Als christelijke partij hecht de SGP waarde aan de zondagsrust. Zo moeten winkels dicht zijn op deze dag en mogen er dan ook geen (sport)evenementen plaatsvinden.

PvdA
De PvdA in Papendrecht wil dat er een zelfbewoningsplicht wordt ingesteld in de gemeente. Ook pleit de partij voor minimaal dertig procent aan sociale huurwoningen. Ten noorden van de A15 moeten geen woningen komen, maar moeten de opties voor recreatie en sport bekeken worden.

Nieuwe woningen moeten energieneutraal zijn, stelt de partij. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Om het verduurzamen te stimuleren onder inwoners, zouden er kleine budgetten voor investeringen beschikbaar moeten komen. PvdA is voor nieuwbouw van de voortgezet onderwijsscholen, maar dan wel in een gezamenlijk gebouw. Op die manier kunnen bijvoorbeeld sportzalen en technieklokalen gedeeld worden.

De PvdA is voorstander van een breed cultuurbeleid, waarin musea, ateliers, het theater en overige cultuurinitiatieven worden ondersteund. De partij wil verder van Papendrecht een regenbooggemeente maken.

GroenLinks
De spaarzame delen groen die het dorp heeft, moeten niet worden opgeofferd voor de woningbouw, aldus GroenLinks Papendrecht. De partij wil dat er gebouwd wordt naar behoefte en pleit voor minimaal dertig procent aan sociale huurwoningen. GroenLinks staat positief tegen initiatieven om braakliggende terreinen te gebruiken voor bijvoorbeeld tiny houses.

De partij wil afval scheiden in de gemeente stimuleren, door het ‘grijze’ afval ondergronds in te zamelen en bewoners een container te geven voor plastic. “Zo wordt bijna onbewust het afval beter gescheiden door de Papendrechters en blijven we met minder restafval zitten.” Daarnaast moeten inwoners gestimuleerd en geholpen worden bij het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld door kleine budgetten beschikbaar te stellen.

Het voorstel van GroenLinks wat betreft de voortgezet-onderwijsscholen is een nieuw, gezamenlijk schoolgebouw. Faciliteiten als sportzalen en technieklokalen kunnen dan gedeeld worden.

Onafhankelijk Papendrecht
Onafhankelijk Papendrecht maakt zich al jaren hard voor een lightrailverbinding van Papendrecht naar Rotterdam. “Het huidige college vindt dat het niet aan de orde is, maar OP vindt dat we nu stappen moeten zetten.”

Volgens de partij moeten dringend woningen worden bijgebouwd en niet alleen in het dure segment. OP zegt dat er wellicht gebouwd kan worden boven de A15, waar negen hectare vrij is. “Daar zou een mooie combinatie denkbaar zijn met sportvelden.”

Onafhankelijk Papendrecht is geen voorstander van wind- of zonneparken. Momenteel zijn er volgens de partij geen grootschalige projecten hiervoor vergund en dat moet zo blijven.

Dit artikel is afkomstig van onze mediapartner Rijnmond.