Verhoogde aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

0
529

PAPENDRECHT – Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 weer op de mat. In Papendrecht worden dit jaar de lokale lasten met 15% verhoogd. Eind vorig jaar heeft de overgrote meerderheid van de raad dit zo besloten. Deze eenmalige verhoging van de lokale lasten naar net onder het gemiddelde niveau van Nederland is volgens de gemeente nu nodig, omdat de gemeente niet langer structurele tekorten kan blijven dekken uit incidentele meevallers.

Door deze verhoging komt Papendrecht rond het landelijk gemiddelde te liggen. In de praktijk betekent dit een gemiddelde verhoging van net geen € 10,- per maand per huishouden t.o.v. 2021. Door de lokale lasten voor alle bewoners en bedrijven te verhogen, wordt de financiële pijn evenwichtiger verdeeld, vindt de gemeente.

Waarom zijn de lokale lasten gestegen?
Zoals afgelopen jaar al vaker aangegeven worden de lokale lasten verhoogd (ongeveer 15%) en daarmee meer in evenwicht gebracht met het voorzieningenniveau van Papendrecht. Volgens de gemeente brengen de voorzieningen die wij in Papendrecht hebben een structureel tekort op de begroting met zich mee; het gaat hierbij onder meer om jeugdzorg. Met deze verhoging behoort Papendrecht nu tot het landelijk gemiddelde.

Wat moet je in Papendrecht betalen?
De totale woonlasten stijgen hier met 14,4%. In 2021 waren de gemiddelde woonlasten 757 euro. In 2022 worden de woonlasten 865 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. Een stijging van 108 euro per jaar aan gemeentelijke lasten. Dat is bijna 10 euro per (gemiddeld) huishouden per maand.

Wat is een gemiddeld huishouden?
Elk huishouden is anders. Om toch te vergelijken met voorgaande jaren gaat de gemeente uit van een gemiddeld huishouden, te weten:
a. een huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 278.000 (dit komt van de Centraal Bureau voor de Statistiek)
b. een gemiddeld gezin bestaande uit 2 personen
Omdat elk huishouden anders is, kan ook de aanslag afwijken van de gemiddelde getallen.

Waaruit bestaan de lokale lasten?
De lokale lasten bestaan uit drie onderdelen, te weten:
a. De onroerende zaakbelasting eigenaren (OZB). Dit is een heffing over de WOZ – waarde van de woning. De belasting wordt opgelegd aan de eigenaren van het onroerend goed.
b. Afvalstoffenheffing. Dit is een heffing die elk huishouden moet betalen voor het ophalen en laten verwerken van huislijk afval.
c. Rioolheffing: dit is een heffing die wordt opgelegd aan eigenaren van een onroerend goed die is aangesloten op de riolering. Met de inkomsten wordt het rioolstelsel in stand gehouden.

Voor meer informatie klik hier.