Amendement voorgenomen besluit Fokker

0
131
Foto: Hans Hulswit

PAPENDRECHT – In de raadsvergadering van 29 februari komt een amendement aan de orde bij de vraag of de raad wil instemmen met de invulling van de uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en GKN/Fokker. Het huidige besluit wordt daarbij gewijzigd en aangevuld.

Het huidige besluit:
1. In te stemmen met de invulling van de uitbreiding van de samenwerking tussen de gemeente Papendrecht en GKN/Fokker ten aanzien van de hallen 33, 39, 37/38 en de parkeerdekken bij het hoofdkantoor.
2. Om deze invulling van de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken een krediet van €2.140.000 beschikbaar te stellen voor de inbreng van eigen vermogen.
3. Om deze invulling van de uitbreiding van de samenwerking mogelijk te maken een krediet van €13.700.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van vreemd vermogen.

Te wijzigen en aan te vullen met:
Beslispunt 4
Het college van Papendrecht opdracht te geven, in samenwerking met Fokker en in samenspraak met omwonenden, de korte termijn verkeersveiligheid- en leefbaarheidsmaatregelen (laaghangend fruit) zo veel mogelijk direct uit te voeren.

Beslispunt 5
De korte termijn verkeersveiligheid- en leefbaarheidsmaatregelen (laaghangend fruit) tot een bedrag van maximaal € 75.000,- vooralsnog in zijn geheel te dekken uit de gelden, die Fokker aan de Gemeente Papendrecht uitkeert als gevolg van de kredietverstrekking (beslispunt 2 en 3) vanuit de samenwerking, waarbij het college van Papendrecht de opdracht krijgt om in samenspraak met Fokker te komen tot een redelijke verdeling van de te maken kosten.

Beslispunt 6
Het college van Papendrecht op te dragen om de gemeenteraad over de voortgang van beslispunten 4 t/m 5 uiterlijk tweede kwartaal van 2024 te rapporteren.

Toelichting:
De samenwerking tussen gemeente Papendrecht en GKN/Fokker heeft directe gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Zo ervaren omwonenden direct overlast en hebben zij bij Fokker, het college en de gemeenteraad aan de bel getrokken. Het is aan de Papendrechtse raad om vanuit de eigen rol en bevoegdheden te komen tot besluiten, die de ervaren overlast zo snel mogelijk beperken.

Met dit amendement geven wij het college van Papendrecht de opdracht om niet alleen de korte termijn verkeersveiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen volledig in beeld te brengen, maar deze ook samen met Fokker zo veel mogelijk direct uit te voeren. Het financiële plafond voor het uitvoeren van deze korte termijn maatregelen (laaghangend fruit) is € 75.000,- en omvat het volgende:
a. Aanbrengen versmallingen op de weg/plaatsen van bloembakken.
b. Onderzoeken vrachtwagenverbod brug.
c. Aanbrengen bushalteplaatsen op Anthonie Fokkerweg.
d. Andere suggesties van inwoners.

Het financiële plafond is getoetst op haalbaarheid en akkoord bevonden. De financiering van deze maatregelen vooralsnog te dekken uit de gelden, die Fokker vanuit de samenwerking aan de Gemeente Papendrecht als gevolg van de kredietverstrekking (beslispunt 2 en 3) uitkeert. Het college van Papendrecht zal vervolgens in samenspraak met Fokker tot een redelijke verdeling van de kosten komen. De definitieve verdeling voor genoemde maatregelen is het resultaat van het overleg tussen de gemeente Papendrecht en Fokker. Het doel hiervan is dat de rekening voor de korte termijn maatregelen niet alleen bij de gemeente Papendrecht komt te liggen, maar draagt ook Fokker (binnen deze samenwerking) zijn financieel steentje bijdraagt.

Bron: gemeente Papendrecht