Provincie sluit 2023 positief af

0
48
Foto: aangeleverd

DEN HAAG – De provincie heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van 36,2 miljoen euro. De jaarrekening 2023 is de eerste financiële terugblik van het nieuwe college van de provincie Zuid-Holland.

De afwijking tussen de begroting en de jaarrekening is daarmee 6%. Dat betekent dat de ‘realisatiekracht’ van de provincie ten opzichte van 2022 niet is afgenomen. “Het kan natuurlijk altijd beter en daar werken we ook komend jaar weer aan. Wel is het zo dat de provincie voor realisatie vaak ook afhankelijk is van andere partijen en niet alleen zelf het resultaat beïnvloedt”, aldus Mariëtte van Leeuwen, gedeputeerde Financiën.

Andere factoren die ook een rol spelen zijn personeelsschaarste en een tekort aan aannemers en materialen. Ook kunnen er vertragingen optreden in vergunningverlening door bijvoorbeeld stikstof en juridische procedures.

Zuid-Holland lijkt voldoende in staat om eventuele tegenvallers op te vangen. In de komende jaren wordt van het eigen vermogen 150 miljoen euro ingezet voor ambities uit het coalitieakkoord. Wel heeft de provincie op termijn een opgave om de begroting sluitend te houden. “Omdat de rente op schulden stijgt, is het goed nieuws dat de provincie deels schulden heeft afgelost. Daarmee wordt de druk op de financiën minder”, aldus Van Leeuwen.

Terugdringen uitstoot gevaarlijke stoffen
Om te zorgen voor een gezonde, schone en veilige leefomgeving voor haar inwoners is de provincie nauwer gaan samenwerken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel is het verder terugdringen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen (de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen). Er wordt gekeken welke aanpassingen van wet- en regelgeving mogelijk en noodzakelijk zijn.

Bijna 21.000 woningen erbij
Om de woningnood op te lossen is er flink ingezet op het vergroten van de woningvoorraad. De provincie is er trots op dat er bijna 21.000 woningen zijn toegevoegd.

De Jaarrekening 2023 van de provincie is gepubliceerd op www.begrotingzuidholland.nl.