Bewoners overwegend kritisch over ambitie om windenergie op te wekken in de regio

0
932
Impressie van Kinderdijk met eventuele windturbines op de achtergrond © Rijnmond

REGIO – De uitkomsten van de online raadpleging onder inwoners van onze regio over toevoeging van locaties voor windturbines in de Alblasserwaard zijn deze week bekend geworden. Hieruit blijkt dat de plannen slecht zijn ontvangen door de inwoners. De grootste pijnpunten: de overlast van de windturbines, de schade die ze toebrengen aan het polderlandschap en de impact op natuur en erfgoed. 

De enquête was georganiseerd door de gemeenten Molenlanden en Gorinchem, die op zoek zijn naar locaties voor het plaatsen van grote windturbines. De gemeenteraad van Gorinchem had in een eerder stadium plaatsing bij Avelingen verworpen, omdat de locatie te dicht bij bewoond gebied zou zijn. De enquête werd ingevuld door ongeveer 2.500 bewoners in de regio (Molenlanden, Gorinchem en omliggende gemeenten, waaronder Papendrecht).

Veel deelnemers bleken kritisch of negatief over de ambitie om windenergie op te wekken in de regio, maar er is ook een groep inwoners die hier positief in staat. Het voorkomen van overlast is voor omwonenden het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast wordt ook het voorkomen van aantasting van het open polderlandschap door windturbines door een grote groep inwoners belangrijk gevonden, net als de mogelijke impact van windturbines op natuur en erfgoed.

Bijna de helft (48%) van de deelnemers geeft aan dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts en dat is een opvallende uitkomst. Zo’n resultaat is niet eerder vertoond in de 70 raadplegingen die zijn uitgevoerd in Nederland. Normaliter vindt 20-30% van de deelnemers dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts. Waarschijnlijk vinden veel bewoners dat zij beter kunnen oordelen over de waarde van de unieke kenmerken van hun woonomgeving dan experts van buiten.

Zoeklocatie J
Voor veel inwoners van Papendrecht is zoeklocatie J de belangrijkste. Deze locatie (vlak ten noorden van de A15 bij Papendrecht) is een van de plekken waarbij veel deelnemers zich zorgen maken over overlast voor omwonenden. Een deelnemer liet bijvoorbeeld weten: “Ik denk dat deze plek te dicht bij een grote woonwijk ligt met alle gevolgen van dien.” Weer een ander vond: “Langs A15 goed te realiseren met weinig omwonenden.”

Ook bij locatie J werd verwezen naar de negatieve invloed op cultureel erfgoed. Zichtlijnen vanaf het Werelderfgoed bij Kinderdijk waren hierbij voor een aantal mensen een probleem. Wat betreft de invloed op het landschapsbeeld waren er minder aanmerkingen bij locatie J. Een deelnemer merkte op: “Dit vind ik de minst slechte plek van deze 6 opties. Door het Alblasserbos zijn de windmolens minder pontificaal aanwezig en er zijn minder dorpen die hier zicht op hebben.” Een ander vond: “Langs A15 goed te realiseren met weinig omwonenden. Beter dan langs de provinciaalse (sic) weg wat polderlandschap beïnvloedt”

Bijna 60% van de direct omwonenden steunt het doel om in 2030 15% van de energie duurzaam op te wekken in de Alblasserwaard. Deelnemers die vinden dat er meer dan 15% duurzaam moet worden opgewekt, noemen met name dat het huidige doel niet genoeg is om klimaatverandering tegen te gaan. Daar staat tegenover dat 35% van de direct omwonenden aangeeft het niet eens te zijn met dit doel. De meest genoemde reden is dat windmolens op zichzelf niet duurzaam zijn omdat de materialen van de windmolens niet hergebruikt kunnen worden. Ook vindt men dat windmolens overlast en horizonvervuiling veroorzaken.

Ruim 60% van de ondervraagden vindt dat windturbines in 2030 niet meer dan ruim 7% van de energie moeten opwekken. Ongeveer 30% vindt dat dit aandeel 15% of meer moet zijn.

De paars gearceerde gebieden zijn mogelijke locaties, afbeelding: gemeente Molenlanden

Hoe nu verder?
De eerste stap in de besluitvorming is de gezamenlijke beeldvormende avond voor de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden op woensdagavond 5 juni van19:00 tot 22:00 uur in de raadzaal van het stadhuis in Gorinchem. Belangstellenden kunnen hier inspreken op de zogenaamde ‘Zeepkist’.

In de tweede stap van de besluitvorming wordt de uitkomst van de windverkenning en het raadsvoorstel van de colleges besproken tijdens de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 27 juni van 16:45 uur tot 21:00 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar. De raden van Molenlanden en Gorinchem geven dan hun mening, bepalen hun standpunten en gaan in gesprek met de wethouders.

De laatste stap in de besluitvorming is de gecombineerde raadsvergadering over het voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd over uitbreiding van windenergie in Alblasserwaard op dinsdag 9 juli vanaf 19:30 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar.

De uiteindelijke beslissing wordt genomen door Provinciale Staten. De provincie stelt eerst nog een Omgevingseffectrapportage op. Hierin staan de resultaten van de onderzochte omgevingseffecten van alle zes de zoeklocaties en van locatie Avelingen en eventuele aanvullende verdiepende onderzoeken.